avatar 0.01 -0.42
avatar 0.00 -0.43
avatar 0.00 -0.43
avatar 0.00 -0.43
avatar 0.00 -0.43
avatar 0.00 -0.43
avatar 0.00 -0.43
avatar 0.02 -0.44
avatar 0.29 -0.44
avatar 0.00 -0.44
avatar 0.00 -0.48
avatar 0.00 -0.49
avatar 0.23 -0.55
avatar 0.10 -0.58
avatar 0.00 -0.62